Unique Artworks on Acoustic Panel - Basic or Premium quality

Privacy beleid

Privacybeleid

Amsterdam on Canvas vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan daar zorgvuldig mee om. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop aangeboden dienstverlening van Amsterdam on Canvas. De ingangsdatum hiervan is 12/05/2022. Met het publiceren van een nieuwe versie, vervalt de geldigheid van voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verwerkt en waarvoor, met welke derden ze onder welke voorwaarden kunnen worden gedeeld, hoe wij ze opslaan en tegen misbruik beschermen en welke rechten u als klant heeft ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon S. Volkerijk voor privacyzaken.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening, die met name is gericht op het aanbieden van artworks, het afhandelen van bestellingen en het beantwoorden van vragen over producten. Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die u verstrekt. Dit is doorgaans de afhandeling van een bestelling. Om bestellingen af te handelen, worden de benodigde gegevens met betaaldiensten en bezorgdiensten gedeeld. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Wij nemen niet buiten uw verzoek of buiten de afhandeling van een bestelling contact met u op, tenzij u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden, buiten bovengenoemd doel, niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Er worden geen persoonsgegevens automatisch verzameld door onze website.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dat geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Amsterdam on Canvas. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om u als klant te identificeren. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de website, zoals inloggen als klant of uw winkelwagentje later opnieuw bekijken.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze rapportages bevatten geen persoonlijke informatie, maar zijn ‘geanonimiseerd’. We hebben Google ook niet toegestaan om gegevens voor advertentiedoeleinden te gebruiken. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Links naar andere websites

Op de site treft u alleen links aan naar betaaldiensten (tijdens het afrekenen). Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door deze andere organisaties.

Gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Denit Hosting Solutions te Amsterdam. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Denit heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Denit is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Uniserver te Alkmaar. Uniserver verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Uniserver heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uniserver is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken ook voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Uniserver. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Denit heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaaldiensten

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Als u een bestelling onder Rembours bij ons plaatst is het onze taak om de betaling bij ontvangst te ondersteunen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van deze betalingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer met DHL dan wel PostNL delen. DHL en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat zij onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bezorgdiensten

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat zij onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Administratie

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Van Hall Zes te Amsterdam. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Van Hall Zes is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Van Hall Zes gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
Amsterdam on Canvas
Tussen de Bogen 23
1013 JB Amsterdam
Nederland

+31 20 681 0374 (gebruik s.v.p. het contactformulier indien we niet in de studio te bereiken zijn)
E-mail: ‘privacy‘ en vervolgens ‘@amsterdamoncanvas.com‘.