Refunds

  • De aanbieder staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
  • De aanbieder betaalt het volledige aankoopbedrag terug als aanstonds na levering cq. ontdekking blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten. De aanbieder zal verzoeken om herstel, vervanging of levering van het gebrek of het ontbrekende honoreren.
  • Alle retourzendingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij de aanbieder.
  • De consument is gehouden binnen een redelijke termijn (bekwame tijd) na constatering van het gebrek, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden.